• European Association of Neurological Surgery (EANS) Junior Member
  • Belgian Association of Neuro-Oncology (BANO)
  • Vlaamse Vereniging voor Neurologie, effectief lid als GSO
  • Associated member Belgian Society for Neurosurgery (BSN)